سه شنبه ١١ آذر ١٣٩٩ - 
1 2 3 4 5
 
منو اصلی
 
صفحه اصلي > طرح های تحقیقاتی 
 
 

 

ردیف

مجری طرح

عنوان طرح

1

دکتر لطیف گچکار

بررسی اثر ضد میکروبی روغنهای اسانسی زیره ،اکلیل کوهی واسطوخودوس بر رویS.AUREUS-E.COLI

2

دکتر لطیف گچکار

بررسی فراوانیTTVدر بیماران همودیالیزی مزمن شهرستان تبریز

3

دکتر لطیف گچکار

بررسی فراوانیTTVدر مراجعان به سازمان انتقال خون تبریز

4

دکتر داود یادگاری نیا

ارزیابی اینوتیرو فعالیت های ضد میکروبی وآنتی اکسیدانیو شناسایی ترکیبات شیمیایی روغنهای اسانسی خلال دندان ،پونه ومورد

5

دکتر لطیف گچکار

تعیین اولویت های پژوهشی بیماریهای عفونی در سال1383

6

دکتر لطیف گچکار

تهیه بانک اطلاعاتی بیماریهای عفونی در سال1383

7

دکتر زهره امین زاده

پاسخ آنتی بادی به واکسبناسیون هپاتیتBدر بیمارا ن همودیالیزی مزمن

8

دکتر پرویز وحدانی

بررسی افراد بی خانمان سنین 45-15 سال از نظر هپاتیتHIV,B.Cوسیفلیس

9

دکتر زهره امین زاده

اپیدمیولوژی عفونتهای اتگلی روده ای در مدد جویان اردوگاه حرفه ای قرچک ورامین در سال1384

10

دکتر زهره امین زاده

بررسی فراوانی تب مالت و عوامل مرتبط با آن در خانواده بیماران مبتلا به تب مالت در شهرستان ورامین سال1383

11

دکتر لطیف گچکار

بررسی توانایی روش هایformulin aceton-formuline ether-wet mount در تشخیص عفونتهای انگلی روده ای

12

دکتر لطیف گچکار

بررسی اپیدمیولوژی عفونتهای انگلی روده ای در عقبماندگان ذهنی ساکن در دو انستیتو شهر تهران سال1384

13

دکتر شهناز سالی

بررسی اثر لوامیزول بر اثر بخشی واکسن هپاتیتBدربیماران همودیالیزی

14

دکتر لطیف گچکار

بررسی فراوانی سرمی هپاتیتEدر اهدا کنندگان خون شهرتبریز در سال 1383

15

دکتر محمد فرحبخش

بررسی تگرش وآگاهی متخصصان عفونی در خصوص تجویز داروهای گیاهی در درمان عفونت های حاد تنفسی

16

دکتر لطیف گچکار

مقایسه سطح خونی جیوه شیر خواران صفر،دو و شش ماهه واکسینه شده بر علیه هپاتیتB

17

دکتر لطیف گچکار

بررسی فراوانی موتاسیونYMDD Natural در مبتلایان به هپاتیتBمزمن

18

دکتر پرویز وحدانی

طراحی مدل شبکه ای عصبی مصنوعی جهت پیش بینی وتشخیص سیروز در بیماران مبتلا به هپاتیتB

19

دکتر لطیف گچکار

بررسی اثر گیاه(FERULLA GUMMOSAباریجه)با آنتی بیوتیکهای رایج بر روی عوامل جدا شده از اسهال های عفونی باکتریال

20

دکتر لطیف گچکار

مقایسه اثر سه رژیم داروئی اوفلوکساسین ــ ریفامپین،داکسی سیکلین ـ ریفامپین و داکسی سیکلین ـ استرپتو مایسین در بیماران مبتلا به تب مالت

21

دکتر داود یادگاری نیا

تا ثیر روغن های اسانس بر رشد و فرا ساختمان آسپرژیلوسپارازیتیکوس آفلا توکسین زا

22

دکتر لطیف گچکار

نعیین فراوانیHLAکلاس 1و2 در مبتلایان به عفونت تداومیافتهHBV

23

دکتر لطیف گچکار

بررسی فراوانی ویروس هپاتیت دلتا در اشکال بالینی مختلف هپاتیت ب

24

دکتر لطیف گجکار

رابطه فعالیت های آنتی اکسیدانی و رادیکال زدایی روغنهای اسانسی لاوند، پونه و سلمک معطر با خواص ضد میکروبی آنها

25

دکتر لطیف گچکار

بررسی رابطه ژنوتایپ ویروس هپاتیتBبا اشکال بالینی

26

دکتر لطیف گچکار

بررسی فراوانی موتانت پره کور در بیماران مبتلا به هپاتیت مزمن ب ،Hbe Ag منفی

27

دکتر محمودنبوی

بررسی شیوع عفونت هانتا ویروس در افراد با سندرم مشابه لپتوسپیروز در استانهای شمالی کشور (گیلان و مازندران )وشهرستانهای تهران و کرج درسال1385

28

دکتر داود یادگاری نیا

بررسی تاثیر ابتلا به ویروس هپاتیتG در عفونت با ویروس نقص ایمنی انسانی

29

دکتر مسعود مردانی- دکتر لطیف گچکار

بررسی میزان آلودگی باکتریایی شایع آبهای معدنی وآشامیدنی بسته بندی شده ایران در سال1385

30

دکتر لطیف گچکار

CUT OF POINT OF PPD test

31

دکتر زهره امین زاده

بررسی قدرت MODSدر تشخیص سل ریوی

32

دکتر داود یادگاری نیا

مقایسه اثر کلیستین ومروپنم با و بدون ریفامپیسین در درمان پنومونی مرتبط با ونتیلاتور ناشی از آسینتوباکتر بومانی MDR(مقاوم به داروهای آنتی میکروبیال) در بیماران بستری در بخش آی سی یو بیمارستان خاتم

33

دکتر داود یادگاری نیا

بررسی فراوانی عفونتهای باکتریال وتعیین حساسیت انتی بیوتیکی دربیماران بستری شده تبدارنوتروپنیک دربیمارستانهای خاتم/پارسیان/ایرانمهر/مهر/طالقانی/لقمان/مدرس شهرتهران

34

دکترشروین شکوهی

بررسی شیوع کلونیزاسیون استاف اورئوس مقاوم به متی سیلین برگرفته ازجامعه وعوامل همراه آن دربیماران بیمارستان لقمان درسال1386

35

دکترداودیادگاری نیا

شناسايي ملكولي الگوي مقاومت دارويي اسينتوباكتربوماني در بيماران بستري

36

دکترداودیادگاری نیا

تعيين حساسيت آنتي بيوتيكي باكتريهاي ايجاد كننده سپسيس(Sepsis ) به روشE-test در مراجعين به بيمارستان شهيدلبافي نژاد در سال1389

37

دکتر لطیف گچکار

فراوانی مننژیت و علل همراه آن دربیماران تحت عمل جراحی مغز و اعصاب در بیمارستانهای ایرانمهر،پارسیان و خاتمالانبیای تهران سال 89-90

38

دکتر مسعود مردانی

بررسي كارايي اينترفرون گاما درمقايسه با تست پوستي توبركولين در تشخيص سل نهفته در بيماران كانديداي پيوند قلب بيمارستان مسيح دانشوري در سال 90

39

دکترشهنازسالی

بررسی تستهایHBsAg وHBV DNA کمیدر تشخیص هپاتیت مزمنB فعال وغیر فعال

40

دکتر شروین شکوهی

بررسی میزانTrough Level‏وانکومایسین در‎ ‎مایع مغزی نخاعی و سرمی بیماران دچار ‏مننژیت حاد باکتریال بستری در بیمارستان لقمان در سال1390-91

41

دکترشهنازسالی

بررسی جهش های مرتبط با مقاومت به گانسیکلوویر در ژن يو-ال 97 ویروس سیتومگالو در بیماران ایرانی مبتلا به عفونتویروس سیتومگالو تحت درمان با گانسیکلوویر

42

دکتربهرام نصری رازین

بررسي فراواني عفونت ادراري،علل ميكروبي و حساسيت آنتي بيوتيكي در ساكنين خانه هاي سالمندان

43

دکتر شروین شکوهی

بررسی ارتباط بین پاسخ به درمان وپیوری در بیماران مبتلا به پیلونفریت حاد بدون عارضه بستری در بیمارستانهای آموزشی دانشگاه شهید بهشتی

44

دکترشروین شکوهی

تعیین سطحtroughسرمی ونکومایسین به روش کروماتوگرافی در بیماران بستری شده در بیمارستان لقمان حکیم در سال1391

45

دکترشروین شکوهی

بررسي ميزان همبستگي سطح تراف ادراري و سرمي وانكومايسين در بيماران لقمان حكيم در سال هاي 1391 تا1392

46

دکترداودیادگاری

فراوانی آسینتو باکتر و مقاومت آن درIcuبیمارستان خاتم الانبیا (ص) تهران از مهر1390 تا مهر 1391

47

دکترداودیادگاری نیا

بررسی حساسیت آنتی بیوتیکی انتروکوکسی باروشE-testدربیمارستان خاتم الانبیای تهران درشش ماهه اول سال1392

49

دکترداودیادگاری نیا

بررسي مقاومت آنتي بيوتيكي كلبسيلا پنومونيه در بيمارستان خاتم الانبياي تهران در سال1392

50

دکترداودیادگاری نیا

مقایسه اثر کلیستین ومروپنم با و بدون ریفامپیسین در درمان پنومونی مرتبط با ونتیلاتور ناشی از آسینتوباکتر بومانی MDR(مقاوم به داروهای آنتی میکروبیال) در بیماران بستری در بخش آی سی یو بیمارستان خاتم
51

دکترداودیادگاری نیا

آموزش آنلاین پزشکان عمومی شاغل در سازمان تامین اجتماعی استان تهران در تجویز منطقی آنتی بیوتیک ها در عفونت های سرپایی
52 دکتر پرویز وحدانی تهیه آنتی توکسین بوتولیسم برای اولین بار در ایران 
53 دکتر پرویز وحدانی تهیه واکسن پنتا والان بوتولیسم برای اولین بار در ایران
54 دکتر پرویز وحدانی  تهیه واکسن هموفیلوس آنفلوآنزا در ایران و مقایسه Efficiency آن با فراورده های خارجی و اثربخشی بسیار قوی آن به وسیله تولید داخلی
55 دکتر شروین شکوهی بررسی شیوع و الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی استاف اورئوس مقاوم به متی سیلین اکتسابی از جامعه در مراجعین سرپایی به بیمارستانها
56 دکتر داود یادگاری نیا بررسي حساسيت آنتي بيوتيکي انتروکوک با روش E-test در بيمارستان خاتم الانبيا تهران درسالهاي 92-93
57 دکتر مینوش شعبانی بررسي کيفي ديسک هاي آنتي بيوتيکي منتخب شرکتهاي مختلف موجود در بازار بر اساس روش استاندارد
58 دکتر داود یادگاری نیا بررسي حساسيت انتي بيوتيکي اسينتوباکتر به روش E-test در بيمارستان خاتم الانبياي تهران در سال هاي 92-1393
59 دکتر سارا ابوالقاسمی سرو اپيدميو لوژي هپاتيتA در بيماران همودياليزي و بيماران مزمن کبدي کمتر از چهل سال در بيمارستانهاي شهر تهران در سال 1394-1393
60 دکتر شهناز سالی ارتباط سطح ويتامين D3 با ميزان ويروس و تستهاي عملکرد کبدي در بيماران هپاتيت B مزمن
61 دکتر شبنم طهرانی مقایسه ایمنی زایی واکسن سه ظرفیتی آنفلوآنزا، به صورت عضلانی و اینترادرمال و در فرم اینترادرمال، با و بدون کرم موضعی ایمیکویمود، در بیماران همودیالیزی مزمن مراجعه کننده به بخش های دیالیز بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سال 1394
62 دکتر داود یادگاری نیا فراوانی آلودگی با هپاتیت C,B و D در بیماران همودیالیزی در بیمارستان های منتخب استان تهران، سال 95
63 دکتر داود یادگاری نیا بررسی اپیدمیولوژی مولکولار و ژن ویرولانس در استافیلوکوک اورئوس های مقاوم به متی سیلین اکتسابی از جامعه و اکتسابی در بیمارستان خاتم الانبیاء
64 دکتر شبنم طهرانی بررسی ژنوتیپ و الگوی مقاومتی ارگانیسم های عامل پنومونی ناشی ازونتیلاتور دربیماران بستری در ICU بیمارستان لبافی نژاد در سال95-96
65 دکتر شبنم طهرانی مقایسه اثر سفتریاکسون و لووفلوکساسین وریدی بر پیلونفریت  اکتسابی از جامعه در بیماران بستری در بخش عفونی بیمارستان لبافی نژاد در سال 96-95
66 دکتر شهناز سالی بررسی اثر تنوفوویر بر مقدار DNA و وضعیت HBeAg بیماران هپاتیت B مزمن مراجعه کننده به درمانگاه هپاتیت
67 دکتر شهناز سالی بررسی فراوانی عود عفونت نهفته توکسوپلاسموزیس به دنبال پیوند مغز استخوان ، بیمارستان طالقانی ، سال 1397
68 دکتر سارا ابوالقاسمی بررسی میزان شیوع عفونت توکسوپلاسموزیس زودرس پس از پیوند مغز استخوان با استفاده از روش مولکولی  (PCR)  در بیماران گیرنده پیوند مغز استخوان در بیمارستان طالقانی –
69 دکتر سارا ابوالقاسمی بررسی مقاومت آنتی بیوتیکی عفونت های ادراری بیمارستانی در بیماران بستری در بیمارستان لبافی نژاد در سال 1398-1397 به روش E-test
70 دکتر داود یادگاری نیا بررسی فراوانی عفونت CMV در مبتلایان به کولیت اولسرو در بیمارستان های خاتم الانبیاء ، ایران مهر و میلاد تهران در سال 1396
71 دکتر شهناز سالی بررسی اثر و عوارض داروی ترکیبی Sofosbuvir/Daclatasvir در بیماران مبتلا به عفونت همزمان HCV و HIV در طی سال های 98-97
72 دکتر سارا ابوالقاسمی بررسی شیوع کاندیدیازیس دهانی در بیماران سرطانی بستری  در بیمارستان طالقانی در سال 1398و تعیین نوع گونه کاندیدا و الگوی مقاومت دارویی
73 دکتر سارا ابوالقاسمی بررسی سرولوژیک اسرونژیلوییدس استرکولاریس در افراد دهنده و گیرنده پیوند کلیه در  بیمارستان لبافی نژاد در سال 1398
74 دکتر داود یادگاری نیا مقایسه اثربخشی Umifenovir با Oseltamivir در درمان بیماران مبتلا به کووید -19
76 دکتر شهناز سالی مقایسه اثربخشی و پیامد پاسخ به درمان دارهای هیدروکسی کلروکین + کلترا (گروه A) و هیدروکسی کلروکین + سفوسبوویر (گروه B) در بیماران بستری در بیمارستان ارجاعی سطح 3 مبتلا  به COVID-19
77 دکتر مینوش شعبانی

بررسی اثر بخشی و ایمنی تجویز رژیم درمانی هیدروکسی کلروکین به تنهایی در برابر رژیم درمانی هیدروکسی کلروکین و داکسی سیکلین در برابر رژیم ترکیبی هیدروکسی کلروکین و آزیترومایسین در بیماران مبتلا به COVID-19

78 دکتر شبنم طهرانی بررسی تاثیر هیدروکسی کلروکین بر پیشگیری از بیماری covid-19 درکارکنان سلامت بیمارستان های منتخب تهران در سال 1399
79 دکتر مینوش شعبانی بررسی اثر بخشی و ایمنی تجویز رژیم درمانی هیدروکسی کلروکین به تنهایی در برابر رژیم درمانی هیدروکسی کلروکین و داکسی سیکلین در برابر رژیم ترکیبی هیدروکسی کلروکین و آزیترومایسین در بیماران کووید
80 دکتر داود یادگاری نیا بررسی اثر  ایورمکتین در درمان مبتلایان به کووید19 مراجعه کننده به بیمارستان لبافی نژاد در سال 1399
81 دکتر داود یادگاری نیا بررسی عفونت مجدد در پرسنل درمانی مبتلا به بیماری کووید 19 و ارزیابی سرولوژیکی آنها طی 6 ماه در مرکز بهداشتی درمانی شهید لبافی نژاد و بیمارستان خاتم النبیا تهران در سال 1399
 
پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی - گروه عفونی
آدرس : تهران - بزرگراه شهید چمران- خیابان یــمن - خیابان شهید اعــرابی - جنب بیمارستان آیت الله طالقانی-دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی- دانشکده پزشکی- طبفه7

تلفن : 8-22439963- 021
پست الکترونیک :
infections@sbmu.ac.ir

 

© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.